Διεργασιοκεντρική προσέγγιση (Ι)

  Αρχική/Νέα/ISO/Διεργασιοκεντρική προσέγγιση (Ι)

Διεργασιοκεντρική προσέγγιση (Ι)

Η διεργασιοκεντρική προσέγγιση είναι ο πυρήνας των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001. Επιπλέον, εφαρμόζεται ευρύτατα και σε άλλα συστήματα διαχείρισης, όπως:

 • Περιβαλλοντική διαχείριση (οικογένεια προτύπων ISO 14000)
 • Ασφάλεια & Υγεία στην εργασία
 • Κοινωνική Ευθύνη

Ο σκοπός της διεργασιοκεντρικής προσέγγισης είναι να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα που έχει μια επιχείρηση στο να πετυχαίνει τους στόχους της. Τα πλεονεκτήματά της είναι:

 • Δυνατότητα να επικεντρωθεί η προσπάθεια στην αποτελεσματικότητα
 • Παροχή εμπιστοσύνης στους πελάτες και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για σταθερή απόδοση της επιχείρησης
 • Διαφάνεια των λειτουργιών εντός του οργανισμού
 • Χαμηλότερα κόστη & μεγαλύτερη ταχύτητα μέσω της αποτελεσματικής χρήσης πόρων
 • Τα αποτελέσματα μπορούν να προβλεφθούν και να βελτιωθούν
 • Παροχή ευκαιριών βελτίωσης μέσω πρωτοβουλιών για κατάλληλη εστίαση και ιεράρχηση προτεραιοτήτων
 • Ενθάρρυνση της συμμετοχής του προσωπικού και αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων

Ως διεργασία ορίζεται ένα σύνολο αλληλοσχετιζόμενων ή αλληλεπιδρώντων δραστηριοτήτων, που μετατρέπει εισερχόμενα σε εξερχόμενα. Αυτές οι δραστηριότητες απαιτούν κατανομή πόρων, όπως ανθρώπων και υλικών.

Τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα μπορεί να είναι υλικά (όπως εξοπλισμός, προϊόντα, επί μέρους εξαρτήματα κοκ) ή άυλα (όπως ενέργεια ή πληροφορίες). Τα εξερχόμενα μπορεί, επίσης, να είναι μη επιθυμητά, όπως μόλυνση ή απόβλητα. Κάθε διεργασία έχει πελάτες ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, με την έννοια ότι τα εξερχόμενά της αφορούν ή προορίζονται για αυτούς. Ένα κατάλληλο σύστημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να συγκεντρώνονται δεδομένα, με την ανάλυση των οποίων μπορεί να αξιολογηθεί η απόδοση της διεργασίας και να καθοριστεί η ανάγκη για διορθωτικές και βελτιωτικές ενέργειες. Φυσικά, όλες οι διεργασίες θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης και να είναι σύμφωνες με το αντικείμενο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων.

Οι διεργασίες ενός οργανισμού/ μιας επιχείρησης μπορούν να διακριθούν σε 4 βασικές κατηγορίες:

 1. Διοικητικές διεργασίες, όπως στρατηγικός σχεδιασμός, στοχοθεσία κλπ
 2. Διεργασίες διαχείρισης πόρων
 3. Διεργασίες παραγωγής
 4. Διεργασίες παρακολούθησης μέτρησης και ανάλυσης

Στο επόμενο άρθρο θα εξεταστεί αναλυτικά η διεργασιοκεντρική προσέγγιση.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline